Skip to Main Content

เกี่ยวกับกฎหมายของ HillsVet.TH

เงื่อนไขและข้อบังคับในการใช้เว็บไซต์นี้

การที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้ ท่านได้ทราบและยอมรับข้อตกลงอย่างไม่มีเงื่อนไขที่จะผูกพันตามกฎหมาย เงื่อนไข นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อตกลงอื่นๆที่ได้อ้างอิงถึงในเว็บไซต์นี้โดยชัดแจ้ง หากท่านไม่ตกลงในส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์นี้ นอกจากนี้ท่านยังทราบและยอมรับว่า บริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงเงื่อนไขเหล่านี้โดยไม่จำกัดเวลา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้ในทันที โดยท่านจะทบทวน และยอมรับข้อตกลงฉบับนี้ทุกครั้งที่ใช้เว็บไซต์นี้ นอกจากนี้ท่านรับทราบและยอมรับว่าข้อตกลงนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์และกิจกรรมออนไลน์ของบริษัทฯเท่านั้น โดยไม่ได้หมายรวมถึงกิจกรรมทางอื่นๆที่ดำเนินการผ่านช่องทางอื่น

ท่านรับทราบและยอมรับว่าข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์ไม่จำกัดเฉพาะ เนื้อหา ข้อมูล ซอฟท์แวร์ ผลิตภัณฑ์และบริการ ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับกับลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าสิทธิบัตร การเปิดเผยความลับทางการค้า ยกเว้นที่กำหนดไว้ในสิทธิให้ใช้อย่างจำกัดในเงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ห้ามมิให้ใช้ ผลิตซ้ำ ทำซ้ำ ลอกเลียน ขาย ขายต่อ ให้เช่า เข้าใช้ ดัดแปลง พิมพ์ คัดลอก จัดทำซ้ำ ดาวน์โหลด ส่งต่อ เผยแพร่แจกจ่าย แสดง จัดแสดง แก้ไข ปรับปรุง หรือบิดเบือน หรือ ใช้ประโยชน์โดยประการอื่นซึ่งเนื้อหาหรือส่วนใดๆ ของเว็บไซต์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจากบริษัทก่อน ห้ามมิให้ใช้เว็บเบราว์เซอร์ ยกเว้นเป็นสิ่งที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือสื่อสารแก่สาธารณะซึ่งเนื้อหาใดๆ ที่ให้บนเว็บไซต์นี้ และจะไม่ใช้ “โรบอต”, “สไปเดอร์”, “ครอว์เลอร์”หรือเครื่องมืออัตโนมัติ หรือโปรแกรม อัลกอริธึม หรือวิธีการที่มีกระบวนการหรือการใช้งานที่คล้ายคลึงกัน ในการตรวจดู หรือทำสำเนาหน้าเว็บ ข้อมูล หรือเนื้อหาใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ โดยมิได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ดำเนินการ ยกเว้นว่าท่านอาจดาวน์โหลด แสดง และพิมพ์ สิ่งที่แสดงบนเว็บไซต์นี้เฉพาะเพื่อการใช้ส่วนตัวของท่านและไม่ใช่เพื่อการค้าได้เท่านั้น

ท่านรับทราบและยอมรับว่าบริษัทให้สิทธิอย่างจำกัด เพิกถอนได้ มิใช่สิทธิขาด และเข้าใช้เว็บไซต์นี้เพียงบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นการส่วนตัว หรือโดยบุคคลที่สาม ในการเชื่อมโยงกับไซต์เนื้อหาใดๆ บางส่วน และ/หรือทั้งหมด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายหรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ท่านทราบและยอมรับว่า เว็บไซต์นี้อาจมีลิ้งค์ไปที่เว็บไซต์อื่นซึ่งมิได้ดำเนินการโดยผู้ดำเนินการ และซึ่งมีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านเท่านั้น ผู้ดำเนินการมิได้ตรวจสอบเว็บไซต์ที่ลิ้งค์ไว้ทั้งหมดและจะไม่มีความรับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นใด (หมายรวมถึงข้อมูล เนื้อหา ซอร์ฟแวร์ ผลิตภัณฑ์และบริการ) และไม่แสดงตนและไม่รับรองใดๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์อื่นใดหรือเนื้อหาหรือวัสดุบนเว็บไซต์อื่นเช่นว่านั้น โดยไม่จำกัด ทั้งด้านจารีต ความเหมาะสม การปฏิบัติตามกฎหมาย ความถูกต้องและอื่นๆใดของเว็บไซต์นั้นๆ

ท่านรับทราบและยอมรับว่าข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลและความรู้แก่ลูกค้าโดยทั่วไปเท่านั้น โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการชักนำหรือชี้แนะให้เป็นไปเพื่อประโยชน์อื่นๆ ไม่ว่าสำหรับบุคคลากรทางการแพทย์ ทีมผู้ดูแลหรือบุคคลทั่วไป ในการวินิจฉัยโรค การให้คำปรึกษา ข้อมูลและการรักษาทางการแพทย์ ทั้งนี้หมายรวมถึงการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์และบริการ หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยงของท่านควรปรึกษาสัตวแพทย์ และทีมผู้ดูแลสัตว์เลี้ยงของท่าน และท่านรับทราบและยอมรับว่าข้อมูลด้านสุขภาพและการแพทย์ (รวมถึงข้อมูลและการรายงานผล) สถานที่ในเว็บไซต์นี้นำเสนอเพื่อให้ข้อมูลโดยทั่วไปเท่านั้นโดยผู้ดำเนินการ โดยบริษัทไม่มีความรับผิดชอบต่อการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ไม่ว่าในกรณีใด

ท่านรับทราบและยอมรับว่าเนื้อหาใดในเว็บไซต์ เป็นที่เผยแพร่ต่อบุคคลทั่วไป โดยไม่ถูกจำกัดให้แสดงแต่เพียงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือผู้ลงทะเบียนสมาชิกคนใดคนหนึ่ง ดังนั้นเมื่อท่านลงทะเบียนบัญชีรายชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านสำหรับบัญชีของท่าน ท่านจะสามารถเข้าชมเนื้อหาที่จัดไว้สำหรับผู้ลงทะเบียนเท่านั้น โดยท่านเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการคงไว้ซึ่งการเป็นความลับของบัญชี ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของท่าน และการจำกัดการเข้าใช้ของท่าน ผ่านทางบัญชีผู้ใช้งานของท่าน

ท่านรับทราบและยอมรับว่าการใช้เว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของตัวท่านเอง บริษัทไม่รับประกันหรือรับรองเนื้อหาประเภทใด ในเรื่องใดทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยในส่วนที่เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์ รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับรองความเหมาะสมของสภาพการเป็นที่ซื้อขายได้ การไม่ละเมิด หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ บริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิด สำหรับกรณีใดๆ ดังนี้ ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ประโยชน์ ความทันสมัย การล่าช้าในการเข้าชมเว็บไซต์ หรือการรบกวนต่อการเข้าสู่เว็บไซต์ การสูญหาย หรือความเสียหายประเภทใดๆ ซึ่งเป็นผลจากข้อบกพร่อง ไวรัสคอมพิวเตอร์ การล่มของระบบ หรือการทำงานที่ผิดปกติซึ่งอาจเกิดจากการใช้เว็บไซต์นี้ของท่าน ความคลาดเคลื่อนใดๆ หรือการลบทิ้งเนื้อเรื่อง นอกจากนี้ โดยถึงระดับสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมาย บริษัทฯ บริษัทในเครือ คู่ค้า และคู่สัญญาที่ได้รับอนุญาต จะไม่รับผิดชดใช้ค่าเสียหายประเภทใดๆ ยกเว้นแต่เป็นไปตามกฎหมายกำหนด

ท่านรับทราบและยอมรับว่าบริษัท บริษัทในเครือ พันธมิตร คู่ค้า และคู่สัญญาที่ได้รับอนุญาต จะไม่รับผิดชดใช้ค่าเสียหายประเภทใดๆ ทั้งโดยตรง อ้อม พิเศษ บทลงโทษ ต่อเหตุการณ์ ผลการกระทำที่เกี่ยวเนื่อง หรืออื่นใดที่เป็นโดยลำดับแห่งความเสียหายประเภทใดๆ (รวมทั้งประโยชน์ที่เสียไป) เกี่ยวกับเว็บไซต์ หรือการใช้ของท่าน โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบการกระทำไม่ว่าทางสัญญา ละเมิด (รวมทั้งความประมาท) หรืออื่นๆ แม้ว่าบริษัทได้รับการแนะนำถึงความเป็นไปได้ของค่าเสียหายดังกล่าวนอกจากนี้ โดยถึงระดับสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมาย บริษัทฯ บริษัทย่อย คู่ค้า และคู่สัญญาที่ได้รับอนุญาต จะไม่รับผิดชดใช้ค่าเสียหายประเภทใดๆ ยกเว้นแต่เป็นไปตามกฎหมายกำหนด

ท่านรับทราบและยอมรับว่า ท่านตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ และดำเนินการให้บริษัท บริษัทในเครือ ตัวแทนที่ได้รับการมอบหมาย พันธมิตร คู่ค้า และคู่สัญญาที่ได้รับอนุญาต ตลอดจน กรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานบริษัท ปลอดจากการเรียกร้อง การกระทำ ความเสียหาย การสูญเสีย ค่าใช้จ่ายหรือการทวงถามใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย อันเนื่องมาจากการกล่าวอ้างถึง หรือเป็นผลมาจากการใช้เว็บไซต์นี้ของผู้ใช้บริการ หรือไม่ใช้บริการ หรือการที่ผู้ใช้บริการกระทำผิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ กฎหมาย และข้อกำหนดใดๆโดยบุคคลที่สาม บริษัทมีสงวนสิทธิในการต่อสู้และควบคุมต่อกรณีปัญหาใดๆที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกี่ยวโยงดังกล่าว

ท่านรับทราบและยอมรับว่า หากท่านใช้เว็บไซต์ในประเทศที่กฎหมาย เงื่อนไขและข้อบังคับที่ทำให้การใช้เว็บไซต์ไม่เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมายประเทศนั้น โดยท่านไม่ได้รับความยินยอมหรืออนุญาตให้ใช้เว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนตามกฎหมายนั้น ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์หรือข้อมูลในเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้ ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้และ ได้รับการกำกับดูแลตามกฎหมายของรัฐนิวยอร์ก ยกเว้นข้อบังคับตามกฎหมายที่มีการขัดแย้ง กรณีที่มีการกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการในหน้าที่อื่นที่ขัดแย้งกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ หรือไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้จะต้องเสนอข้อพิพาทหรือสิทธิเรียกร้องใดๆ ต่อเขตอำนาจที่มีผลบังคับเด็ดขาดของศาลรัฐนิวยอร์กในการไขข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องที่เกิดจากข้อตกลงนี้

กรณีที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้ในต่างประเทศ ท่านมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศนั้นด้วย ข้อตกลงอื่นๆ กรณีที่มีการกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการในหน้าที่อื่นที่ขัดแย้งกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ให้ท่านปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริการที่ปรากฏในหน้าอื่นนั้นก่อน หากส่วนหนึ่งส่วนใดในข้อตกลงและเงื่อนไข การให้บริการนี้ไม่สมบูรณ์หรือใช้บังคับไม่ได้ตามกฎหมาย ให้ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการส่วนที่เหลือยังคงสมบูรณ์ และใช้บังคับได้ตามกฎหมายต่อไป