เกี่ยวกับกฎหมายของ HillsVet.TH

เงื่อนไขและข้อบังคับในการใช้เว็บไซต์นี้

การที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้ ท่านได้ทราบและยอมรับข้อตกลงอย่างไม่มีเงื่อนไขที่จะผูกพันตามกฎหมาย เงื่อนไข นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อตกลงอื่นๆที่ได้อ้างอิงถึงในเว็บไซต์นี้โดยชัดแจ้ง หากท่านไม่ตกลงในส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์นี้ นอกจากนี้ท่านยังทราบและยอมรับว่า บริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงเงื่อนไขเหล่านี้โดยไม่จำกัดเวลา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้ในทันที โดยท่านจะทบทวน และยอมรับข้อตกลงฉบับนี้ทุกครั้งที่ใช้เว็บไซต์นี้ นอกจากนี้ท่านรับทราบและยอมรับว่าข้อตกลงนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์และกิจกรรมออนไลน์ของบริษัทฯเท่านั้น โดยไม่ได้หมายรวมถึงกิจกรรมทางอื่นๆที่ดำเนินการผ่านช่องทางอื่น

ท่านรับทราบและยอมรับว่าข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์ไม่จำกัดเฉพาะ เนื้อหา ข้อมูล ซอฟท์แวร์ ผลิตภัณฑ์และบริการ ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับกับลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าสิทธิบัตร การเปิดเผยความลับทางการค้า ยกเว้นที่กำหนดไว้ในสิทธิให้ใช้อย่างจำกัดในเงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ห้ามมิให้ใช้ ผลิตซ้ำ ทำซ้ำ ลอกเลียน ขาย ขายต่อ ให้เช่า เข้าใช้ ดัดแปลง พิมพ์ คัดลอก จัดทำซ้ำ ดาวน์โหลด ส่งต่อ เผยแพร่แจกจ่าย แสดง จัดแสดง แก้ไข ปรับปรุง หรือบิดเบือน หรือ ใช้ประโยชน์โดยประการอื่นซึ่งเนื้อหาหรือส่วนใดๆ ของเว็บไซต์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจากบริษัทก่อน ห้ามมิให้ใช้เว็บเบราว์เซอร์ ยกเว้นเป็นสิ่งที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือสื่อสารแก่สาธารณะซึ่งเนื้อหาใดๆ ที่ให้บนเว็บไซต์นี้ และจะไม่ใช้ “โรบอต”, “สไปเดอร์”, “ครอว์เลอร์”หรือเครื่องมืออัตโนมัติ หรือโปรแกรม อัลกอริธึม หรือวิธีการที่มีกระบวนการหรือการใช้งานที่คล้ายคลึงกัน ในการตรวจดู หรือทำสำเนาหน้าเว็บ ข้อมูล หรือเนื้อหาใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ โดยมิได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ดำเนินการ ยกเว้นว่าท่านอาจดาวน์โหลด แสดง และพิมพ์ สิ่งที่แสดงบนเว็บไซต์นี้เฉพาะเพื่อการใช้ส่วนตัวของท่านและไม่ใช่เพื่อการค้าได้เท่านั้น

ท่านรับทราบและยอมรับว่าบริษัทให้สิทธิอย่างจำกัด เพิกถอนได้ มิใช่สิทธิขาด และเข้าใช้เว็บไซต์นี้เพียงบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นการส่วนตัว หรือโดยบุคคลที่สาม ในการเชื่อมโยงกับไซต์เนื้อหาใดๆ บางส่วน และ/หรือทั้งหมด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายหรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ท่านทราบและยอมรับว่า เว็บไซต์นี้อาจมีลิ้งค์ไปที่เว็บไซต์อื่นซึ่งมิได้ดำเนินการโดยผู้ดำเนินการ และซึ่งมีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านเท่านั้น ผู้ดำเนินการมิได้ตรวจสอบเว็บไซต์ที่ลิ้งค์ไว้ทั้งหมดและจะไม่มีความรับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นใด (หมายรวมถึงข้อมูล เนื้อหา ซอร์ฟแวร์ ผลิตภัณฑ์และบริการ) และไม่แสดงตนและไม่รับรองใดๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์อื่นใดหรือเนื้อหาหรือวัสดุบนเว็บไซต์อื่นเช่นว่านั้น โดยไม่จำกัด ทั้งด้านจารีต ความเหมาะสม การปฏิบัติตามกฎหมาย ความถูกต้องและอื่นๆใดของเว็บไซต์นั้นๆ

ท่านรับทราบและยอมรับว่าข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลและความรู้แก่ลูกค้าโดยทั่วไปเท่านั้น โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการชักนำหรือชี้แนะให้เป็นไปเพื่อประโยชน์อื่นๆ ไม่ว่าสำหรับบุคคลากรทางการแพทย์ ทีมผู้ดูแลหรือบุคคลทั่วไป ในการวินิจฉัยโรค การให้คำปรึกษา ข้อมูลและการรักษาทางการแพทย์ ทั้งนี้หมายรวมถึงการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์และบริการ หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยงของท่านควรปรึกษาสัตวแพทย์ และทีมผู้ดูแลสัตว์เลี้ยงของท่าน และท่านรับทราบและยอมรับว่าข้อมูลด้านสุขภาพและการแพทย์ (รวมถึงข้อมูลและการรายงานผล) สถานที่ในเว็บไซต์นี้นำเสนอเพื่อให้ข้อมูลโดยทั่วไปเท่านั้นโดยผู้ดำเนินการ โดยบริษัทไม่มีความรับผิดชอบต่อการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ไม่ว่าในกรณีใด

ท่านรับทราบและยอมรับว่าเนื้อหาใดในเว็บไซต์ เป็นที่เผยแพร่ต่อบุคคลทั่วไป โดยไม่ถูกจำกัดให้แสดงแต่เพียงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือผู้ลงทะเบียนสมาชิกคนใดคนหนึ่ง ดังนั้นเมื่อท่านลงทะเบียนบัญชีรายชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านสำหรับบัญชีของท่าน ท่านจะสามารถเข้าชมเนื้อหาที่จัดไว้สำหรับผู้ลงทะเบียนเท่านั้น โดยท่านเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการคงไว้ซึ่งการเป็นความลับของบัญชี ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของท่าน และการจำกัดการเข้าใช้ของท่าน ผ่านทางบัญชีผู้ใช้งานของท่าน

ท่านรับทราบและยอมรับว่าการใช้เว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของตัวท่านเอง บริษัทไม่รับประกันหรือรับรองเนื้อหาประเภทใด ในเรื่องใดทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยในส่วนที่เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์ รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับรองความเหมาะสมของสภาพการเป็นที่ซื้อขายได้ การไม่ละเมิด หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ บริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิด สำหรับกรณีใดๆ ดังนี้ ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ประโยชน์ ความทันสมัย การล่าช้าในการเข้าชมเว็บไซต์ หรือการรบกวนต่อการเข้าสู่เว็บไซต์ การสูญหาย หรือความเสียหายประเภทใดๆ ซึ่งเป็นผลจากข้อบกพร่อง ไวรัสคอมพิวเตอร์ การล่มของระบบ หรือการทำงานที่ผิดปกติซึ่งอาจเกิดจากการใช้เว็บไซต์นี้ของท่าน ความคลาดเคลื่อนใดๆ หรือการลบทิ้งเนื้อเรื่อง นอกจากนี้ โดยถึงระดับสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมาย บริษัทฯ บริษัทในเครือ คู่ค้า และคู่สัญญาที่ได้รับอนุญาต จะไม่รับผิดชดใช้ค่าเสียหายประเภทใดๆ ยกเว้นแต่เป็นไปตามกฎหมายกำหนด

ท่านรับทราบและยอมรับว่าบริษัท บริษัทในเครือ พันธมิตร คู่ค้า และคู่สัญญาที่ได้รับอนุญาต จะไม่รับผิดชดใช้ค่าเสียหายประเภทใดๆ ทั้งโดยตรง อ้อม พิเศษ บทลงโทษ ต่อเหตุการณ์ ผลการกระทำที่เกี่ยวเนื่อง หรืออื่นใดที่เป็นโดยลำดับแห่งความเสียหายประเภทใดๆ (รวมทั้งประโยชน์ที่เสียไป) เกี่ยวกับเว็บไซต์ หรือการใช้ของท่าน โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบการกระทำไม่ว่าทางสัญญา ละเมิด (รวมทั้งความประมาท) หรืออื่นๆ แม้ว่าบริษัทได้รับการแนะนำถึงความเป็นไปได้ของค่าเสียหายดังกล่าวนอกจากนี้ โดยถึงระดับสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมาย บริษัทฯ บริษัทย่อย คู่ค้า และคู่สัญญาที่ได้รับอนุญาต จะไม่รับผิดชดใช้ค่าเสียหายประเภทใดๆ ยกเว้นแต่เป็นไปตามกฎหมายกำหนด

ท่านรับทราบและยอมรับว่า ท่านตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ และดำเนินการให้บริษัท บริษัทในเครือ ตัวแทนที่ได้รับการมอบหมาย พันธมิตร คู่ค้า และคู่สัญญาที่ได้รับอนุญาต ตลอดจน กรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานบริษัท ปลอดจากการเรียกร้อง การกระทำ ความเสียหาย การสูญเสีย ค่าใช้จ่ายหรือการทวงถามใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย อันเนื่องมาจากการกล่าวอ้างถึง หรือเป็นผลมาจากการใช้เว็บไซต์นี้ของผู้ใช้บริการ หรือไม่ใช้บริการ หรือการที่ผู้ใช้บริการกระทำผิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ กฎหมาย และข้อกำหนดใดๆโดยบุคคลที่สาม บริษัทมีสงวนสิทธิในการต่อสู้และควบคุมต่อกรณีปัญหาใดๆที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกี่ยวโยงดังกล่าว

ท่านรับทราบและยอมรับว่า หากท่านใช้เว็บไซต์ในประเทศที่กฎหมาย เงื่อนไขและข้อบังคับที่ทำให้การใช้เว็บไซต์ไม่เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมายประเทศนั้น โดยท่านไม่ได้รับความยินยอมหรืออนุญาตให้ใช้เว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนตามกฎหมายนั้น ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์หรือข้อมูลในเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้ ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้และ ได้รับการกำกับดูแลตามกฎหมายของรัฐนิวยอร์ก ยกเว้นข้อบังคับตามกฎหมายที่มีการขัดแย้ง กรณีที่มีการกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการในหน้าที่อื่นที่ขัดแย้งกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ หรือไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้จะต้องเสนอข้อพิพาทหรือสิทธิเรียกร้องใดๆ ต่อเขตอำนาจที่มีผลบังคับเด็ดขาดของศาลรัฐนิวยอร์กในการไขข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องที่เกิดจากข้อตกลงนี้

กรณีที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้ในต่างประเทศ ท่านมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศนั้นด้วย ข้อตกลงอื่นๆ กรณีที่มีการกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการในหน้าที่อื่นที่ขัดแย้งกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ให้ท่านปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริการที่ปรากฏในหน้าอื่นนั้นก่อน หากส่วนหนึ่งส่วนใดในข้อตกลงและเงื่อนไข การให้บริการนี้ไม่สมบูรณ์หรือใช้บังคับไม่ได้ตามกฎหมาย ให้ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการส่วนที่เหลือยังคงสมบูรณ์ และใช้บังคับได้ตามกฎหมายต่อไป

นโยบายส่วนบุคคล (กรุณาดูนโยบายส่วนบุคคลสำหรับเด็กและเยาวชน และข้อกำหนดสำหรับบิดามารดาและผู้ปกครอง)

นโยบายส่วนบุคคลนี้เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้ เราให้ความเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เว็บไซต์ ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ได้รวบรวมจากการใช้เว็บไซต์นี้จะต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการตอบคำถามหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ และเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารแจ้งข่าวสาร โปรโมชั่นทางจดหมายข่าว หรือแจ้งข่าวกิจกรรมและการประกวดต่างๆ

ในบางกรณีเว็บไซต์อาจแจ้งข่าวการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่นการชิงโชค ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัทหรือโดยความร่วมมือกับบริษัทอื่น โดยท่านอาจได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรมทางอิเลคทรอนิกส์นี้ ทั้งนี้เราจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม (ตัวอย่าง เพื่อติดต่อท่านในกรณีที่ท่านได้รับรางวัล) และเพื่อใช้ในการเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทและบริษัทพันธมิตรที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมนั้นๆ นอกากนี้การรวบรวมข้อมูลทางประชากรและอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำวิจัยตลาด โฆษณา และการจัดโปรโมชั่น

เราไม่นำอีเมลล์และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด นอกจากเพื่อตอบสนองต่อความต้องการหรือคำถามของท่าน โดยไม่นำข้อมูลเหล่านี้ไปเผยแพร่ให้กับบุคคลที่สาม นอกจากผู้ให้บริการของบริษัทที่ทำหน้าที่จัดการข้อมูลเพื่อตอบสนองความต้องการของท่าน ทั้งนี้บริษัทที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต้องปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทตามที่แจ้งในนโยบายเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น

บริษัทสามารถนำข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้นำส่งผ่านเว็บไซต์นี้หรือทางอีเมลล์ซึ่งไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นความลับ ไปใช้ในการผลิต หรือทำซ้ำได้โดยไม่มีเงื่อนไข หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใด ซึ่งข้อมูลเหล่านี้หมายรวมถึงการนำความคิด แนวคิด วิธีการ หรือเทคนิคในข้อมูลเหล่านั้น มาใช้ในการพัฒนา ผลิต หรือทำการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ข้อมูลที่ท่านส่งให้กับเว็บไซต์นี้ต้องเป็นข้อมูลที่เป็น และไม่ละเมิดกฎหมายและสิทธิของผู้อื่น

คุกกี้

บริษัทได้ใช้คุกกี้ในเว็บไซต์นี้เช่นเดียวกับบริษัทอื่นๆ ทั้งนี้ในการใช้เว็บไซต์นี้ท่านยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายต่อไปนี้

คุกกี้ คืออะไร

คุกกี้ คือ แฟ้มข้อมูลเล็กๆ ที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณ โดยทั่วไป คุกกี้จะส่งข้อมูลกลับไปยังเว็บไซต์ต้นทางในทุกครั้งที่มีการใช้เว็บไซต์ หรือไปยังเว็บไซต์อื่นที่มีรู้จักคุกกี้เช่นกัน คุกกี้เหล่านี้สามารถจำแนกตัวตนของคุณออกจากผู้ใช้งานเว็บไซต์คนอื่น และยังช่วยให้จดจำผู้ใช้เว็บไซต์นั้น ทำให้การท่องเว็บง่ายขึ้น โดยบันทึกการตั้งค่าของผู้ใช้ในขณะที่ไปเว็บไซต์ ข้อมูลส่วนบุคคลเชื่อมต่อการใช้เว็บไซต์ของคุณกับข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุกกี้ทำงานในหลากหลายรูปแบบ ทั้งช่วยให้เว็บไซต์จดจำอุปกรณ์ของผู้ใช้ที่ใช้เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ ช่วยนำทางให้การเปิดและเปลี่ยนเว็บเพจมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยจดจำการตั้งค่าการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้ สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาประสบการณ์ของคุณให้ดีขึ้น และช่วยให้ผู้ใช้เห็นและเข้าถึงสื่อโฆษณาออนไลน์ที่ตรงกับความสนใจมากขึ้น

เราใช้คุกกี้อย่างไร

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้หลากหลายชนิด ได้แก่ 'คุกกี้ที่จำเป็นต่อเว็บไซต์' 'คุกกี้ฟังก์ชั่น' 'คุกกี้วิเคราะห์' และ'คุกกี้โฆษณา'

 • คุกกี้ที่จำเป็นต่อเว็บไซต์ (จากเรา): คุกกี้กระบวนการช่วยให้เว็บไซต์ทำงานและให้บริการได้ตามที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ต้องการเช่น นำทางไปยังหน้าเว็บต่างๆ คุกกี้ชนิดนี้ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านเพื่อนำไปใช้ในทางการตลาด หรือจดจำว่าข้อมูลที่ท่านเข้าไปเยี่ยมชมในเว็บไซต์ได้ คุกกี้ชนิดนี้มักทำงานเฉพาะและจบการงานลงเมื่อท่านออกจากเว็บไซต์
 • คุกกี้ฟังก์ชั่น (รวมถึงจากเราและ youtube): คุกกี้ชนิดนี้ช่วยให้เว็บไซต์สามารถจำข้อมูลต่างๆที่ท่านได้เลือกเมื่อเข้าใช้เว็บไซต์ (เช่น ชื่อผู้ใช้งาน ภาษา หรือภูมิภาคที่พักอาศัย) และการสามารถช่วยให้เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวมากขึ้น
 • คุกกี้วิเคราะห์(รวมถึงจาก Omniture, Google Analytics, Fabric และ Quantcast) เรายังใช้คุกกี้นี้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้เว็บไซต์ รวมถึงจำนวนผู้เข้าใช้ และเว็บไซต์ที่อ้างอิงมาถึงเว็บไซต์ของเรา และหน้าเว็บไซต์ของเราที่ผู้ใช้นั้นเข้ามาเยี่ยมชม เราใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการปรับปรุงและพัฒนาประสบการณ์ผู้ใช้ได้อย่างเต็มที่ พร้อมสร้างเว็บไซต์ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่กำลังค้นหาได้ง่ายขึ้น
 • คุกกี้โฆษณา (รวมถึงจากAddThis, AppNexus, Doubleclick, Facebook, Media6Degrees, Mediamind, Twitter, Yahoo, YouTube and Fabric): คุกกี้เหล่านี้บันทึกการที่คุณเข้าชมเว็บไซต์ของเรา หน้าที่คุณเข้าชม และสิ่งที่คุณทำทั้งในและนอกเว็บไซต์ (ตัวอย่าง ความสนใจและ ความพึงพอใจอื่นๆ) นอกจากนี้ เรายังจะใช้งานคุกกี้เพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องหรืออยู่ในความสนใจของท่าน พร้อมช่วยในการประเมินประสิทธิผลของโฆษณาที่เผยแพร่ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะใช้ร่วมกับบุคคลที่สาม เช่น นักโฆษณา หรือพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงการใช้เพื่อระบุความสนใจและพฤติกรรมร่วมระหว่างกลุ่มของผู้ใช้เว็บไซต์ (และกับเว็บไซต์อื่นๆ)

 

การจัดการและลบคุกกี้

เราเคารพในผู้ใช้เว็บไซต์และเข้าใจว่าท่านอาจต้องการที่จะควบคุมคุกกี้ที่ใช้ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ท่านสามารถจัดการคุกกี้ที่ใช้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของท่าน โดยใช้ฟังก์ชั่นต่างๆที่มีอยู่ในอินเตอร์เน็ต และสามารถลบจากคลังเก็บข้อมูลของท่านได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ท่านยังสามารถจัดการกับคุกกี้วิเคราะห์และโฆษณาที่ถูกติดตั้งไว้ ท่านสามารถศึกษาวิธีการลบคุกกี้เหล่านี้โดยการคลิ๊กที่ลิงค์นี้..

หากท่านเลือกที่จะลบหรือไม่ต้องการใช้คุกกี้ ขอให้ท่านตระหนักว่าท่านอาจไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ของเราได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และการสื่อสารหรือข้อมูลที่ท่านได้รับอาจไม่เกี่ยวข้องหรือตรงกับที่ท่านสนใจ เมื่อเทียบกับมีการใช้คุกกี้ ท่านสามารถศึกษาเกี่ยวกับการใช้คุกกี้เพิ่มเติม ร่วมถึงวิธีการจัดการหรือลบคุกกี้โดยคลิกที่นี่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโฆษณาของบุคคลที่สามและการป้องกันการใช้ข้อมูลของท่านจากบุคคลเหล่านั้น สามารถศึกษาได้ที่ www.networkadvertising.org/choices/  หรือ Aboutads.info at www.aboutads.info/choices/

ผู้ดำเนินการอาจแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งของนโยบายนี้ในเวลาใดก็ได้ โดยเป็นวิจารณญาณแต่ผู้เดียว โดยมิต้องมีคำบอกกล่าวล่วงหน้า และการที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงและ เงื่อนไขที่ใช้บังคับอยู่ ณ เวลาที่ท่านใช้นั้น นอกจากนี้ข้อตกลงนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์และกิจกรรมออนไลน์ของบริษัทฯเท่านั้น โดยไม่ได้หมายรวมถึงกิจกรรมทางอื่นๆที่ดำเนินการผ่านช่องทางอื่น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว กรุณาติดต่อฝ่ายกฎหมาย บริษัทฮิลส์เวท จำกัด เลขที่ 400 SW 8th Street, Topeka, KS 66603, (785)354-8523, หรือติดต่อเราโดยการส่งแบบฟอร์มออนไลน์

คำประกาศความเป็นส่วนตัวในอาชีพ

บริษัท ฮิลส์ นูทรีชั่น จำกัด และบริษัทในเครือทั่วโลกมุ่งมั่นในการเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ออนไลน์ คำประกาศความเป็นส่วนตัวอันนี้เพื่อชี้แจงให้ทราบว่าถึงข้อมูลที่รวบรวมเมื่อท่านกรอกแบบฟอร์มในหน้าร่วมงานกับเรา และการใช้ข้อมูลดังกล่าว และการตัดสินใจเลือกใช้เว็บไซต์ของเราอย่างยอมรับในการใช้ข้อมูลเหล่านั้น

ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมและวิธีการใช้ข้อมูลเหล่านั้น

ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึง ชื่อ ที่อยู่ อีเมลล์ ประสบการณ์ทำงาน และประวัติ หรือข้อมูลส่วนอื่นใดที่เกี่ยวกับทักษะ และความสนใจของท่านที่สอดคล้องกับตำแหน่งงานว่างของบริษัทในปัจจุบัน ข้อมูลเหล่านี้จะถูกใช้เพียงเพื่อการประเมินคุณสมบัติของท่านว่าตรงตามความต้องการของตำแหน่งงานนั้นหรือไม่ และเพื่อโอกาสในการติดต่อท่านเกี่ยวกับโอกาสงานในอนาคต นอกจากนี้ท่านอาจถูกร้องขอให้แจ้งข้อมูลที่ใช้เพื่อการเพื่อตรวจสอบและข้อกำหนดหรือนโยบายองค์กร กระบวนการ ข้อผูกพันตามกฎหมายและตามสัญญา

การจัดทำประวัติการทำงานนี้ ท่านรับทราบและยอมรับว่าข้อมูลที่ท่านแจ้งนั้นสมบูรณ์และถูกต้องตามความรู้ความสามารถของท่าน การแจ้งข้อมูลที่เป็นเท็จอาจทำให้ท่านได้รับการปฏิเสธหรือให้ออกได้

การมอบอำนาจ

ในบางกรณี เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับผู้ให้บริการและผู้รับเหมาช่วง รวมถึงพันธมิตรของเรา ซึ่งทำงานในนามของเราหรือเพื่อให้บริการแก่เราในกระบวนการสรรหาบุคลากรและบริหารเว็บไซต์งานนี้ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลให้กับบริษัทฮิลส์เวทในประเทศอื่นๆ ซึ่งกฎหมายสิทธิส่วนบุคคลอาจจะไม่เทียบเท่ากับที่บังคับใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ในบางกรณี เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับผู้ให้บริการและผู้รับเหมาช่วง รวมถึงพันธมิตรของเรา ซึ่งทำงานในนามของเราหรือเพื่อให้บริการแก่เราในกระบวนการสรรหาบุคลากรและบริหารเว็บไซต์งานนี้ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลให้กับบริษัทฮิลส์เวทในประเทศอื่นๆ ซึ่งกฎหมายสิทธิส่วนบุคคลอาจจะไม่เทียบเท่ากับที่บังคับใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา

ในกรณีนี้ บริษัทจะรับผิดชอบในการป้องกันและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยจะเผยแพร่ข้อมูลภายในเงื่อนไขและข้อบังคับที่ผู้ได้รับข้อมูลต้องป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ยกเว้นตามที่ได้กล่าวในคำประกาศความเป็นส่วนตัวข้างต้น และเป็นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้เราจะไม่เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลที่สามโดยที่ไม่ได้รับการยินยอมจากท่านหรือตามที่วิธีปฏิบัติที่ได้แจ้งไว้ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

การขายกิจกรรมหรือธุรกิจ

ในกรณีขายแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งหรือมากกว่า หรือบางส่วนของธุรกิจให้กับบริษัทอื่น เราของสงวนสิทธิ์ในการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับเจ้าของรายใหม่ที่ยินยอมจะดูแลความปลอดภัยในการใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านสามารถเข้าสู่ข้อมูลและแก้ไขปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง

ท่านสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อ ปรับปรุง แก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้กรอกหรือส่งประวัติการทำงานของท่านไว้ได้ตลอดเวลา ซึ่งในกรณีที่ท่านทำการลบข้อมูลของท่าน ข้อมูลของท่านจะไม่สามารถใช้งานได้ แต่อย่างไรก็ตามท่านเข้าใจว่าเราจะยังคงรักษาข้อมูลไว้เพื่อวัตถุประสงค์การเก็บบันทึกสถิติเท่านั้น

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว กรุณาศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวและเงื่อนไข หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อเราด้วยการส่งคำถามของท่านออนไลน์

นโยบายส่วนบุคคลสำหรับเด็กและเยาวชน และข้อกำหนดสำหรับบิดามารดาและผู้ปกครอง

เราให้ความสำคัญกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเด็ก เราตระหนักดีว่าการใช้อินเตอร์เน็ตและอีเมลล์ของเด็กนั้นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล

เรามุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเด็กบนเว็บไซต์ และระเบียบในการเก็บรวบรวมข้อมูลความเป็นส่วนตัวจากเด็ก พร้อมสนับสนุนให้ผู้ปกครองตรวจสอบและติดตามการใช้อินเตอร์เน็ตของบุตรหลานท่านอย่างสม่ำเสมอ พร้อมร่วมมือกันในการป้องกันความเป็นส่วนตัวของเด็กเพื่อมั่นใจได้ว่าบุตรหลานจะไม่ส่งอีเมลล์หรือข้อมูลให้กับเว็บไซต์นี้หรืออื่นใดหากไม่ได้รับอนุญาต

จากคำอธิบายข้างต้น เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ ในสร้างรหัสผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ให้แก่ผู้เข้าชม และระบุอัตลักษณ์ของผู้ใช้งาน พร้อมอ้างอิงกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ส่งผ่านทางเว็บไซต์นี้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนบุคคลของเด็ก กรุณาติดต่อฝ่ายกฎหมาย บริษัท ฮิลส์ เพ็ท นูทรีชั่น จำกัด เลขที่ 400 SW 8th Street, Topeka, KS 66603, (785)354-8523 หรือติดต่อเราโดยการส่งคำถามหรือข้อสงสัยของท่านออนไลน์

กระบวนการในการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์

เราให้ความเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น และขอเรียกร้องให้ท่านและผู้ใช้เว็บไซต์ทุกคน พันธมิตร คู่สัญญาและผู้รับเหมาช่วงให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน หากท่านพบว่าผลงานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของท่านได้ถูกคัดลอกหรือสามารถเข้าถึงได้ในเว็บไซต์นี้ในรูปแบบที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของท่าน ขอให้ท่านแจ้งให้ทราบโดยการส่งข้อมูลต่อไปนี้ให้กับตัวแทนด้านลิขสิทธิ์ของเรา

 1. 1. ลายเซ็นต์โดยมือหรืออิเลคทรอนิกส์ของเจ้าของผลงาน หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนเจ้าของผลงาน
 2. 2. คำอธิบายถึงงานลิขสิทธิ์ที่ได้ถูกละเมิด
 3. 3. คำอธิบายถึงกิจกรรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์นั้น (รวมถึงระบุหน้าของเว็บไซต์ที่เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์นั้น)
 4. 4. ระบุถึงสถานที่ที่งานต้นฉบับหรือสำเนาที่ได้รับการรับรองมีอยู่ (ตัวอย่างเช่น ระบุหน้าเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ในเว็บไซต์นี้)
 5. 5. ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลล์ของท่าน
 6. 6. คำประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรว่าท่านเชื่อว่าการใช้งานนี้ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงานหรือเจ้าของสิทธิ์ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนเจ้าของสิทธิ์ หรือตามกฎหมาย
 7. 7. คำประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรว่าการร้องเรียนดังกล่าวอยู่ภายใต้กฎหมาย ข้อมูลที่แจ้งทั้งหมดเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและท่านเป็นเจ้าของสิทธิ์ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนเจ้าของสิทธิ์

ท่านสามารถติดต่อฝ่ายกฎหมาย บริษัท ฮิลส์ เพ็ท นูทรีชั่น จำกัด เลขที่ 400 SW 8th Street, Topeka, KS 66603, (785)354-8523 เพื่อแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์นี้ หรือติดต่อเราโดยการส่งข้อร้องเรียนหรือข้อสงสัยของท่านออนไลน์

สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท ฮิลส์ เพ็ท นูทรีชั่น จำกัด