Skip to Main Content

ติดต่อเรา

ทุกคำถามของท่าน เรามีคำตอบ

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบริษัทและข้อมูลสินค้า ตลอดจนการสั่งซื้อหรือการจัดเก็บสินค้า ท่านสามารถใช้การค้นหารายการคำถามที่พบบ่อยเพื่อความสะดวกรวดเร็วของท่าน ซึ่งเป็นบริการหนึ่งที่ได้รับความนิยมบนเว็ปไซต์ของเรา ทั้งนี้ หากท่านยังคงต้องการความช่วยเหลือ ท่านสามารถติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือผ่านทางรูปแบบอื่นได้เช่นเดียวกัน

Where do I find the UPC?

The UPC can be found on the back of any Hill's® product. When filling out the UPC code, use the last five digits of the number provided.

หากท่านต้องการรับคำข้อเสนอพิเศษจากฮิลส์ กรุณาคลิกที่ช่องว่างด้านล่าง 
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาอ่าน